ClimaDeck

Waar staat betonkernactivering in 2021?

DE WEG NAAR HYBRIDE OPLOSSINGEN LIGT OPEN!

Betonkernactivering maakte opgang in het eerste decennium van de 21e eeuw. Het systeem werd warm onthaald, als dé energiezuinige oplossing voor verwarming en koeling. Sindsdien groeide ons energetisch bewustzijn flink. Toch lijkt de toepassing van betonkernactivering in verhouding niet  evenredig te zijn gegroeid. Door de sterke evolutie van de HVAC-sector en het gebruik van slimme controlesystemen lijkt daar nu snel verandering in  te komen. In dit artikel schetsen twee experts op het vlak van betonkernactivering een stand van zaken. Aan het woord zijn Raf Poppe, product manager bij ECHO, en Professoringenieur Wim Boydens, betrokken bij het Europese onderzoeksproject ‘hybridGEOTABS’* waaraan voor Boydens  engineering ook KU Leuven en UGent als Vlaamse partners en trekkers optraden.

BETONKERNACTIVERING IS PERFECT, IN COMBINATIE MET COMPLEMENTAIRE SYSTEMEN
RAF POPPE: “Het is intussen algemeen bekend dat betonkernactivering geen systeem is dat je even aan- en uitzet. Omdat het gebaseerd is op de  accumulatie van energie, is het een systeem dat temperatuurverschillen over 24 uur uitvlakt. Het is een traag systeem, het duurt immers 4 uur om de  temperatuur in de gebouwmassa één graad te laten afnemen of toenemen. Dat komt niet altijd overeen met de verwachting van de gebruiker, die  graag een directe impact heeft op zijn binnenklimaat.

Vandaag is men het erover eens dat er met betonkernactivering best een structurele basis van 70-85% van het totale energetische vermogen wordt  voorzien. Voor de rest van de behoefte (verwarmen en koelen) doet men beroep op een aanvullend en sneller reagerend systeem. De laatste jaren zijn  er dan ook steeds meer aanvullende systemen op de markt verschenen.”

Warmtepompinstallatie

Algemeen principe van een warmtepompinstallatie

  1. Compressie
  2. Condensatie
  3. Expansie
  4. Verdamping

* hybridGEOTABS is de naam van het 5 jaar durende onderzoek dat recent werd afgerond en waarin boydens engineering, de Thermal System Simulation onderzoeksgroep van de KU Leuven, en de bouwfysicagroep van UGent, departement Architectuur en Stedenbouw, elkaar versterkten. GEOTABS verwijst naar de combinatie van een geothermische warmtepomp met thermisch geactiveerde bouwsystemen. Van de informatie die in het  interview beknopt aan bod komt, kan u een uitgebreidere manual vinden op www.hybridgeotabs.eu

WIM BOYDENS: “Ook wij zijn vanuit het project GEOTABS geëvolueerd naar ‘hybride GEOTABS’. Dat betekent dat we het onderzoek naar  verwarmen en koelen middels geothermie en thermisch geactiveerde bouwdelen in een bredere context zijn gaan zien. Pure GEOTABS, waar  betonkernactivering (TABS) de rol van het afgiftesysteem invult, is een zeer goed presterend concept. Maar in gebouwen die architecturaal niet zijn ontworpen als puur GEOTABS gebouw kan het zijn limieten bereiken. Daarom dat de thermisch geactiveerde vloerplaten worden ingezet als het meest performante van twee elkaar aanvullende systemen. Dat is vandaag meer dan ooit mogelijk, dankzij een goed aangepaste ventilatie, die  complementair de temperaturen bewaakt, en ‘model predictive control’ (MPC) of ‘modelgebaseerde voorspellende regeling’, die dit proces aanstuurt.

Via dataverzameling en monitoring kan het systeem zich aanpassen aan en anticiperen op de (voorspelde) vraag. Een secundair snel systeem moet dan in staat zijn thermisch vermogen toe te voegen wanneer de grenzen van de TABS of de regeling daarvan bereikt zijn. In de meeste gebouwen kan deze functie eenvoudig worden bereikt door verwarmings- of nakoelbatterijen toe te voegen aan het ventilatiesysteem. Het klinkt allemaal eenvoudig, maar deze MPC’s vragen configuratie gedurende het ontwerpproces, worden meer en meer geautomatiseerd en staan stilaan klaar voor de brede uitrol. Dat is een serieuze stap voorwaarts, want die zorgt ervoor dat beroep wordt gedaan op het meest comfortabele en klimaatvriendelijke systeem, en enkel volgens echte noodzaak aanvullend op het klassieke systeem.”

RAF POPPE: “Betonkernactivering is vooral geschikt in gebouwconcepten waar thermische vermogens voor verwarming én koeling beperkt blijven.  Betonkernactivering in woningbouw is mogelijk, echter voorziet men daar niet steeds een gebouwbeheersysteem en een aanvulling om de wisselende behoefte per ‘kamer’ bij te sturen. In grotere gebouwen, zoals woonzorgcentra of kantoren, waar steeds minder verwarmd wordt maar des te meer gekoeld, kan betonkernactivering in combinatie met deze voorspellende systemen een perfecte ecologische, economische en comfortabele oplossing zijn. Het gebruik van BIM bij facility management zal daar zeker een rol in kunnen spelen. Door het gebruik van BIM kan van het gebouw een ‘digital  twin’ worden bijgehouden. Faciliteitsmanagers kunnen deze informatie gebruiken om het klimaat te sturen op basis van bijvoorbeeld het aantal zonuren.”

“Wij spelen in op de trend om gebouwen te ontwerpen, die over een heel lange periode zullen gebruikt worden en die in de loop der jaren evolueren qua functie.”

Raf Poppe

Product manager ClimaDeck, ECHO

ClimaDeck prefab betonwelfsels
ClimaDeck prefab betonwelfsels

GEOTHERMISCHE BORINGEN HOEVEN GEEN DREMPEL MEER TE ZIJN
RAF POPPE: “Betonkernactivering werkt ideaal in combinatie met geothermie, omwille van de lage ΔT tussen primair en secundair systeem (zie kader). Boringen voor geothermie worden alsmaar toegankelijker. Dat verlaagt ook de drempel voor betonkernactivering zelf. Zo bestaat er bijvoorbeeld een databank die aangeeft waar geothermische boringen mogelijk zijn. Zo weet je op voorhand of je terrein geschikt is, en spaar je de kost van proefboringen uit.”

WIM BOYDENS: “Er kan geen risico genomen worden inzake comfort en dus beschikbaar vermogen en anderzijds willen we dat we met een minimale investering een zo duurzaam mogelijke energieopwekking realiseren. Daarom wordt de oppervlakte van het boorveld optimaal gedimensioneerd. De ‘dimensioneringstools’ en de achterliggende methodologie die we nu ontwikkelden, draaien deels ook om dataverzameling, zowel gesimuleerd als ervaringsgebaseerd. Hoe meer kennis we hebben, hoe beter we het boorveld kunnen dimensioneren. Daardoor zullen we kleinere (en dus goedkopere) boorvelden kunnen aanwenden zonder dat dit ten koste gaat van een duurzame werking op lange termijn.”

HET CONCEPT ‘TERUGVERDIENTIJD’ SPEELT STEEDS MEER EEN ROL IN DE KEUZE
RAF POPPE: “Sinds de eerste toepassingen is betonkernactivering een bijzonder interessant systeem. Je moet echter steeds de volledige levenscyclus in beschouwing nemen. Het systeem, gekoppeld aan geothermie is iets duurder in aanschaf dan een klassiek systeem, maar eens geïnstalleerd is de energiekost te verwaarlozen. Het concept ‘terugverdientijd’ en ‘TCO’ had tijd nodig om te groeien, maar wordt vandaag systematisch in beschouwing genomen bij het maken van keuzes. Een hogere aanschafprijs is vandaag minder vaak een struikelblok dan in de begindagen van de geothermie.”

WIM BOYDENS: “Intussen weten we ook dat het gebruik van GEOTABS voor de gehele vraag kan leiden tot overgedimensioneerde systemen en een te lange terugverdientijd. Ook daarom is de hybride logica zowel vanuit financieel als vanuit technisch en ecologisch oogpunt zinvol.”

BETONKERNACTIVERING IS DE JUISTE KEUZE IN EEN GEBOUW MET VERWARMING ÉN KOELBEHOEFTE
RAF POPPE: “Net omwille van de geothermie blijft het rendement van betonkernactivering evenwel het grootst in gebouwen waar zowel verwarming als koeling nodig is. Dat is het geval waar veel mensen of veel apparatuur samenkomen, woonzorgcentra of andere publieke of residentiële instellingen, maar ook kantoorgebouwen. Door de steeds beter wordende gebouwconcepten en normen zien we een duidelijke tendens naar vermindering van het te installeren verwarmingsvermogen en meer nood aan koeling. Hierdoor zorgt ook de “activering” van het plafond en de gehele gebouwmassa voor een betere piek-demping en worden lage temperatuursystemen zeer interessant.”

WIM BOYDENS: “Het systeem kan gedurende lange perioden van het jaar profiteren van passieve geothermische koeling, waardoor het veel efficiënter is dan welk ander koelsysteem ook. De warmte die in de zomer aan het gebouw wordt onttrokken, wordt gebruikt voor meer efficiënte, milieuvriendelijke en hernieuwbare verwarming in de winter, en vice versa.”

AKOESTISCHE PLAFONDS, OPEN RAMEN EN ANDERE ONTWERPKEUZES HOEVEN GEEN ISSUE TE VORMEN
RAF POPPE: “Er zijn ook andere dogma’s die intussen verlaten zijn. Ik denk het issue van de verlaagde plafonds, dat voor nogal wat weerstand zorgde. Bij betonkernactivering werd aangeraden om je plafond vrij te houden. Dat kan voor akoestische problemen zorgen. Laten we daar niet té dogmatisch in zijn. Bij nood aan akoestische aanpak, zijn er voldoende en best creatieve oplossingen beschikbaar.”

WIM BOYDENS: “Zowel uit laboratoriumstudies als uit empirische studies is gebleken dat zelfs met enkele akoestische panelen of plafonds, er nog steeds een aanzienlijke warmte-uitwisseling is tussen het TABS-oppervlak en de ruimte. Een opgehangen akoestisch absorberende oppervlakdekking van 70% leidt tot slechts ongeveer 30% emissiedaling.”

RAF POPPE: “In de vroege betonkernactivering-projecten werden gebouwen systematisch voorzien van gesloten ramen, om zo het binnenklimaat volledig te kunnen controleren. Een individuele gebruiker heeft graag impact op regelbaarheid en verlangt naar interactie met de omgeving. Een raam openzetten is daar onderdeel van. Daar wordt nu ontwerpmatig veel meer op ingespeeld.”

WIM BOYDENS: “Het is een strategie om het gebouw zo te ontwerpen dat het vraagprofiel perfect aansluit bij GEOTABS door de isolatieniveaus, beglazing en zonwering te optimaliseren. Dit was gebruikelijk in de vorige decennia en voor sommige gebouwen is dat nog steeds een interessante benadering.

Vandaag luidt de ontwerpvraag eerder: Welk deel van de verwarmings- en koelbehoefte is geschikt om aan GEOTABS toe te wijzen en wat lossen we op via voorspellende controlesystemen en andere oplossingen? En het systeem is ook toekomstgericht. Immers, wanneer elektriciteitsprijzen in de komende jaren dalen op tijdstippen dat zon of wind het hernieuwbare aandeel verhogen kan het beton opgeladen worden, terwijl het zijn warmte of koude pas een halve dag later zal afgeven, wanneer de vraag zich ook werkelijk voordoet. Dit illustreert de kracht van de voorspellende regeling op financieel vlak. Dergelijke ontwikkelingen en ontplooiingen staan op de menukaart van enerCORE, het open kenniscentrum in oprichting, dat we nu lanceren samen met de partners van het hybridGEOTABS project. In enerCORE zijn alle praktijk- en onderzoeksspelers in de betrokken werkvelden welkom om mee te werken aan de kwalitatieve uitrol.”

“Geothermie, in combinatie met thermisch geactiveerde bouwdelen, is een goede deal tussen architectuur, welzijn en ecologie. Het is geen eenvoudig concept, maar net omdat het zo ecologisch is, verdient het in beslissingsmodellen een eerlijke vergelijking met concurrerende concepten.”

PREFAB SYSTEMEN IN ACTIE

Qua prefab en betonkernactivering zijn er verschillende systemen op de markt.

BETONKERNACTIVERING MET VOORGESPANNEN WELFSELS
Voorgespannen welfsels met betonkernactivering worden geleverd door FEBE-lid ECHO, onder de naam ‘Climadeck’.
We stelden product manager Raf Poppe enkele vragen over het systeem.

BETON: Kan u het systeem kort toelichten?
RAF POPPE: “De leidingen worden in de fabriek ingewerkt in een voorgespannen welfsel. Het leidingwerk dat het beton gaat activeren ligt onder de holle kanalen. Soms kunnen de leidingen ingewerkt worden in de gewone vloerplaat. De normale betonschil van 3 à 4 cm wordt tot zo’n 12 cm opgetrokken om voldoende accumulerend vermogen voor de thermische activering te bekomen. Doordat de leidingen dan dieper zijn ingewerkt, kan nog met een gerust hart in onderste laag van het plafond worden geboord.”

BETON: De mogelijke toepassingen voor betonkernactivering worden besproken in het algemene artikel. Is hier specifiek voor Climadeck iets aan toe te voegen?
RAF POPPE: “Gezien wij met voorgespannen welfsels werken, gaan wij ons sowieso richten op grootschaliger projecten en grote overspanningen met een minimum aan tussenliggende draagstructuur. Dan komt Climadeck in het vizier. Wij spelen daarmee in op de trend om gebouwen te ontwerpen, die over een heel lange periode zullen gebruikt worden en die in de loop der jaren evolueren qua functie.” Mocht het gebouw na enkel generaties  worden afgebroken, dan vormen de elementen ook geen probleem. Ze zijn relatief eenvoudig demonteerbaar en uiteraard volledig recycleerbaar.

Zie: Renewable and storage-integrated systems to supply comfort in buildings, Boydens W., Helsen L., Olesen B., Ferkl L., Laverge J., A&S books, 2021.

BETONKERNACTIVERING – WAT IS DAT NU ALWEER?

HET ALGEMENE PRINCIPE
Het principe van betonkernactivering is gebaseerd op de eigenschap van thermische inertie van beton. Thermische inertie kan worden gedefinieerd  als het vermogen van een materiaal om warmte of koelte op te nemen en daarna vertraagd weer vrij te geven. In de praktijk kan je het fenomeen waarnemen in middeleeuwse burchten of kloosters met heel dikke muren. Tijdens zonnige periodes onttrekt de massa van de muur warmte-energie  uit de ruimte en houdt die vast, waardoor het er altijd heerlijk koel is. De warmte die de lijvige muren overdag opslaan, komt in frissere periodes langzaam terug vrij, waardoor de nachtkoude wordt afgevlakt. Dat ingenieuze en natuurlijke principe van thermische inertie zorgt ervoor dat warmte-  en koudepieken worden afgevlakt, waardoor ruimtes altijd aangenaam blijven.

Betonkernactivering gaat uit van hetzelfde principe:  accumulatie van energie in de betonmassa. Betonkernactivering rekent evenwel niet op de  warmte van de zon. De accumulatie van warmte-energie wordt hier letterlijk en figuurlijk ‘gestuurd’: Een netwerk van leidingen, gevuld met water,  loopt doorheen de betonelementen (meestal vloeren, soms muren). Via een warmtebron – bij die burcht het zonlicht, hier meestal een warmtepomp – kunnen we op een kunstmatige manier de temperatuur van beton gaan beïnvloeden en gebruik maken van thermische massa. Zo worden in een  gebouw met betonkernactivering de warmte- en koudepieken afgevlakt. Als dusdanig kan het systeem functioneren als verwarming en koeling.

WAAROM IS BETONKERNACTIVERING ZO ENERGIEZUINIG?
Betonkernactivering wordt meestal gebruikt in combinatie met geothermie. De geothermische warmtepomp gaat energie gaan onttrekken uit onze  ondergrond. In die ondergrond heerst een vrij constante temperatuur van 10 tot 12°. Met de energie die uit de bodem wordt gehaald, krijgt het water  in de leidingen een bepaalde temperatuur.

Geothermie is een ecologisch verwarmingsprincipe, maar dat loont extra in combinatie met betonkernactivering. Er is namelijk slechts een minimaal  temperatuurverschil tussen het water dat je oppompt uit ondergrond en de benodigde temperatuur van de leidingen in de vloer. Net omdat het  temperatuurverschil tussen je bron of primaire systeem (de energie uit de ondergrond die je middels een warmtepomp oppompt) en je afgiesysteem of secundair systeem (je leidingen in de betonvloer) de zogenaamde ΔT (‘delta T’) – zo klein is zorgt het ervoor dat je bijna geen extra energie nodig  hebt om je complex te verwarmen. De temperatuur in het beton kan gematigd blijven omdat de volledige oppervlakte van plafond of vloer instaat  voor verwarming of koeling. Ook tochtverschijnselen kunnen daardoor volledig vermeden worden.

WAAROM EEN PREFAB SYSTEEM KIEZEN?
Prefab systemen worden onder gecontroleerde omstandigheden, onaankelijk van de weersomstandigheden, geproduceerd. Algemeen heeft prefab het  voordeel dat alles voorbereid is in de fabriek, wat een tijdswinst oplevert op de werf. De tijd die we zo winnen, heeft uiteraard zijn impact op de kostprijs van het gebouw.

Voor prefab betonkernactivering geldt dat voordeel dubbel, omdat noch een betonneerploeg, noch een technieker nodig is op de werf. Omdat de  buizen ingekapseld zijn in de elementen (welfsels), of onmiddellijk na aankomst op de werf worden ingestort (breedplaten), is er geen gevaar voor beschadiging door andere ploegen.

De leidingen worden in de fabriek ingewerkt in een voorgespannen welfsel.

ClimaDeck prefab betonwelfsels

Referentieproject waarin voorgespannen welfsels met betonkernactivering werden geïntegreerd. Burelen Bayer, Diegem, 2009
(Architect: Schellen Architecten bv, Aannemer: Van Roey nv)

Artikel bron: FEBE Beton nr. 252